Autor: Doradca Finansowy

0

Jak wybrać idealny okap do lokalu gastronomicznego i jak o niego dbać?

Okap gastronomiczny to jedne z urządzeń, które powinno znaleźć się w każdej kuchni gastronomicznej. Zapewnia on prawidłowe funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej. Oprócz tego służy do usuwania pary wodnej wydobywającej się podczas gotowania i nadmiaru ciepła, a także likwidowania uporczywych zapachów oraz cząsteczek tłuszczu....

0

Zastosowanie muru oporowego przy budowie domu

W cza­sie budowy domu bar­dzo duże zna­cze­nie mają ele­menty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzeni zewnętrz­nej, które powin­ni­śmy w spo­sób har­mo­nijny i prak­tyczny dosto­so­wać do jego bryły. Jed­nym z takich ele­men­tów jest mur opo­rowy, który jest bar­dzo popu­larny w budow­nic­twie indy­wi­du­al­nym. Przezna­cze­nie murów opo­rowych Głów­nymi...

0

Jakie firmy muszą wdrożyć kasy fiskalne online?

Ostatnio głośno wśród przedsiębiorców zrobiło się na temat kas fiskalnych online. Są grupy, które były zobligowane do wdrożenia tego rozwiązania już jakiś czas temu. Do tej grupy nalezą m.in.: prawnicy, lekarze, kosmetyczki, budowlańcy. Wdrożenie kas fiskalnych online dotyczyć ma również innych branż...

0

Kto się nie boi zaostrzonych kryteriów udzielania kredytów hipotecznych?

W IV kwartale 2021 r. na rynku nieruchomości mieszkaniowych utrzymywała się wysoka aktywność – notowano dalsze wzrosty cen mieszkań jak i średnich, transakcyjnych stawek najmu m2 mieszkań. Był to okres, w którym w Polsce oddano do użytkowania 70,4 tys. mieszkań, co stanowi historycznie wysoką liczbę...

0

Inwestycje antyinflacyjne z Tholus Investments

Inflacja w marcu przekroczyła 10 proc. Niestety, nic nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Wprawdzie Narodowy Bank Polski zaczął regularnie podwyższać stopy procentowe, a podwyżka w kwietniu o 1 punkt procentowy (100 punktów bazowych) była najwyższa w tym stuleciu, złoty wcale...