Zastosowanie muru oporowego przy budowie domu

[REKLAMA]

W cza­sie budowy domu bar­dzo duże zna­cze­nie mają ele­menty zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzeni zewnętrz­nej, które powin­ni­śmy w spo­sób har­mo­nijny i prak­tyczny dosto­so­wać do jego bryły. Jed­nym z takich ele­men­tów jest mur opo­rowy, który jest bar­dzo popu­larny w budow­nic­twie indy­wi­du­al­nym.

Przezna­cze­nie murów opo­rowych

Głów­nymi zada­niami murów opo­ro­wych jest odpo­wied­nie usta­bi­li­zo­wa­nie, wzmoc­nie­nie i zabez­pie­cze­nie gruntu w postaci skarp, usko­ków, wyko­pów przed ewen­tu­al­nym osu­nię­ciem się.

Mają za zadanie oddzie­lać różne poziomy terenu oraz sku­tecz­nie ogra­ni­czać nie­ko­rzystne oddzia­ły­wa­nie gruntu. Mury opo­rowe, które są wyko­nane w kształ­cie litery L, potra­fią utrzy­mać w cało­ści nawet mate­riały mocno roz­drob­nione. Taki kształt pozwala na podwyż­szenie wytrzy­ma­łości całej kon­struk­cji.

Zasto­so­wa­nia muru w budo­wie domu

Mur oporowy zbrojony ma sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w budow­nic­twie przy reali­zo­wa­niu pry­wat­nych inwe­sty­cji. Jego trwa­ło­ści i para­me­try mate­ria­łowe są czę­sto wyko­rzy­sty­wane przy budo­wie domu.

Naj­czę­ściej jest wyko­rzy­sty­wany jako:

  • sku­teczne zabez­pie­cze­nie tara­sów na zewnątrz budyn­ków;
  • kon­struk­cja wzmac­nia­jąca skal­niaki usy­tu­owane w ogro­dzie;
  • wspar­cie pod­stawy miej­sca par­kin­go­wego;
  • ogro­dze­nie, które będzie trwałe i odporne na nie­ko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne i mecha­niczne;
  • wzmoc­nie­nie gra­nic dzia­łek;
  • zabez­pie­cze­nie scho­dów.

Murek oporowy betonowy ma na celu zabez­pie­cze­nie gruntu przed ewen­tu­al­nym osu­wa­niem się ziemi niżej z wyż­szego terenu.

Mur opo­rowy z blo­ków beto­nowych

Ściany opo­rowe mogą być wyko­nane w postaci bar­dziej zło­żo­nych kon­struk­cji, które skła­dają się z więk­szej ilo­ści ele­men­tów. Bar­dzo czę­sto w tego typu roz­wią­za­niach są wyko­rzy­sty­wane prefabrykaty, które są łatwe w mon­tażu i mają podwyż­szoną wytrzy­ma­łość. Pre­fa­bry­katy beto­nowe są odporne na koro­zję, środki che­miczne, a także na sub­stan­cje uży­wane w przy­padku dużego zalo­dze­nia powierzchni.

Takie roz­wią­za­nie jest bar­dzo eko­no­miczne, a zara­zem prak­tyczne i este­tycz­nie wyko­nane.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *