Kupujesz środki chemiczne? Sprawdź, czy powinieneś posiadać kartę charakterystyki!

[REKLAMA]

Niezależnie od tego, jaki typ substancji chemicznej chcemy nabyć, producent zobowiązany jest do przekazania nam karty charakterystyki.

Co powinno znajdować się w karcie charakterystyki?

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, jak i prawom NAFTA w karcie muszą znajdować się ściśle określone wypełnione sekcje:

 • identyfikacja substancji/preparatu;
 • identyfikacja przedsiębiorstwa;
 • identyfikacja zagrożeń;
 • skład/informacja o składnikach;
 • pierwsza pomoc;
 • postępowanie w przypadku pożaru;
 • postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska;
 • postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie;
 • kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej;
 • właściwości fizyczne i chemiczne;
 • stabilność i reaktywność;
 • informacje toksykologiczne;
 • informacje ekologiczne;
 • postępowanie z odpadami; informacje o transporcie;
 • informacje dotyczące przepisów prawnych;
 • inne informacje.

Tłumaczenie karty charakterystyki

Wszystkie informacje muszą być przetłumaczone według norm REACH u tłumacza przysięgłego znającego specyfikę kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (sprawdź). Obowiązek ten spoczywa na producencie i to on musi dopiąć wszystkich uwarunkowań sprzedażowych.

Kara za brak karty charakterystyki

W przypadku braku karty zostanie on pociągnięty do jej wyrobienia w określonym czasie, a następnie ukarany grzywną. Kara grzywny może ominąć kupującego, gdy ten wykaże, że naglił producenta o jej wydanie. Karta charakterystyki środków chemicznych powinna być wydana niezwłocznie po dokonaniu zakupu substancji niebezpiecznych.

Utworzenie karty charakterystyki to trudne zadanie, które wymaga znajomości prawa. Producenci dbają o wiedzę, jednak z przyczyn niezależnych mogą pominąć ważne aspekty posiadania karty bądź informacji w nich zawartych. Dla bezpieczeństwa swojego, jak i kupujących każda firma może skorzystać z pomocy specjalistów frc.com.pl, którzy zgodnie z obowiązującymi normami przygotują kartę dla każdej substancji.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *