Elterngeld, czyli zasiłek wychowawczy, jak uzyskać?

[REKLAMA]

Elterngeld to jedno z niemieckich świadczeń rodzinnych. Zasiłek wychowawczy to pomoc finansowa przyznawana rodzicom na utrzymanie najmłodszych dzieci i opiekę nad nimi. Wsparcie ze strony państwa ma pomóc opiekunom, by ci nie musieli skupiać się równocześnie na pracy zawodowej. Sprawdź, co przepisy prawa mówią o zasiłku wychowawczym i jakie warunki musisz spełnić, żeby go uzyskać.

Zasiłek wychowawczy w Niemczech – jakie warunki trzeba spełnić?

Co do zasady, podstawowym wymogiem, który należy spełnić w celu uzyskania Elterngeld jest konieczność zamieszkiwania lub stałego pobytu na terenie Niemiec. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które umożliwiają pobieranie świadczenia przez osoby, które nie mieszkają w Niemczech. Są to między innymi osoby, które:

  • są zatrudnione w Niemczech i wykonują swoją pracę w delegacji za granicą,
  • posiadają obywatelstwo niemieckie i pracują w organizacjach międzynarodowych (np. Unia Europejska) bądź w dyplomacji.

Poza tym istnieją wymogi dotyczące Elterngeld odnoszące się dzieci: dziecko musi mieszkać z osobą, która składa wniosek o zasiłek. Świadczenie może zostać przyznane także osobom, które nie są prawnymi opiekunami małoletniego, ale jest spełniona jedna z poniższych przesłanek:

  • wobec dziecka zaplanowana jest adopcja,
  • dziecko jest dzieckiem partnera życiowego,
  • trwa proces uznania ojcostwa,
  • rodzice dziecka nie mogą się nim opiekować z powodu choroby, ciężkiego upośledzenia, bądź śmierci (w takich przypadkach Elterngeld przysługuje członkom rodziny o pokrewieństwie do trzeciego stopnia).

Kolejnym warunkiem jest samodzielne wychowywanie dziecka, tzn. musi się ono znajdować pod opieką rodziców. Ponadto:

  • Rodzic nie może wykonywać pracy na pełny etat – oznacza to pracę, która zajmuje więcej niż 30 godzin tygodniowo. W zakres pracy na pełen etat nie wchodzi praca wykonywana w ramach wykształcenia zawodowego (Berufsausbildung), a także praca opiekuna/opiekunki do dzieci we własnym domu (Tagesmutter), kiedy pod opieką wnioskodawcy znajduje się nie więcej niż pięcioro dzieci.
  • Rodzic nie może przekroczyć granicy zarobkowej – zarobki obojga rodziców nie mogą przekroczyć kwoty 500.000 euro. Analogicznie – jeśli dziecko jest wychowywane tylko przez ojca lub matkę, wynagrodzenie jednego rodzica nie może przekroczyć 250.000 euro w roku kalendarzowym poprzedzającym narodziny dziecka.

Ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech?

Wysokość zasiłku wychowawczego oblicza się na podstawie dochodu netto, który dany rodzic uzyskał w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka. W obliczeniach nie uwzględnia się okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego (Mutterschaftsgeld) oraz okresu, podczas którego matka osiągała niższe dochody z powodu ciąży, np. choroby związanej z ciążą. W takich wypadkach uwzględnia się zarobki uzyskiwane w miesiącach poprzedzających okresy, w których wystąpiły szczególne sytuacje. Do kwoty dochodu nie wlicza się także dodatkowych świadczeń, takich jak zasiłek dla bezrobotnych czy stypendium.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *